•  

Firemné dni

Firma LDM si Vás dovoľuje pozvať na seminár

LDM Bratislava
25 rokov
na Slovensku

Seminár je zameraný na efektívne navrhovanie regulačných armatúr, ich konštrukčné usporiadanie, zaradenie armatúr do regulačných okruhov a pod. Na seminári bude predstavený výrobný sortiment LDM spolu s novinkami a výpočtový program pre návrh regulačných ventilov „Ventily LDM“.

Seminár je určený projektantom, prevádzkovateľom a technickým pracovníkom v oblastiach vykurovania, chladenia, centralizovaného zásobovania teplom, teplárenstva, energetiky a priemyselných procesov.

Termíny a miesta konania seminárov:

22.10.2019          Košice                               Congress hotel Centrum (Južná trieda 2A)

23.10.2019          Žilina                                 hotel Polom (P. O. Hviezdoslava 22)

24.10.2019          Banská Bystrica              hotel Dixon (Švermova 32)

25.10.2019          Bratislava                         hotel Modena (Vlčie hrdlo 1/A)

Program seminára:

8.30       Prezentácia účastníkov

9.00       Zahájenie - predstavenie firmy

9.15       Odborné prednášky

  • teória regulačných armatúr
  • regulačná armatúra v regulovanom okruhu

10.45     Prestávka - občerstvenie

11.15     Odborné prednášky

  • regulačné ventily LDM
  • predstavenie výpočtového programu "Ventily LDM"

12.45     Diskusia, odpovede na otázky

13.00     Záver

Účasť na seminári je zdarma, ubytovanie usporiadateľ nezabezpečuje.

Odborní garanti:

Ing. Jiří Doubrava - LDM, spol. s r.o. Česká Třebová

Ing. Tomáš Suchánek - LDM, spol. s r.o. Česká Třebová

Organizačné zabezpečenie:

Seminár je usporiadaný v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre techniku prostredia, členskou organizáciou ZSVTS.
Prihláška